Om kvalitetsregister

I kvalitetsregistren samlas uppgifter om behandlingar och resultat av behandlingar. Alla sjukhus i Sverige deltar i Svenska skulder- och armbågssällskapets register, och klinikerna på respektive sjukhus har ansvar att informera sina patienter om registren. Registren används sedan för analyser av resultat och för att jämföra behandlingar, där resultaten redovisas på gruppnivå. De bidrar på så sätt till ny kunskap om de bästa behandlingsalternativen.

 

Som patient bidrar du till en bättre vård genom att uppgifterna om din behandling förs in i registret. Genom uppföljningar förs också din egen bedömning av resultatet av behandlingen in i registret. På så sätt är du som patient med och utvecklar vården och ju fler som deltar desto bättre blir analyserna som sedan används i vårdens förbättringsarbete.

 

Registret har stöd av Socialstyrelsens registerservice för jämförelser med andra vårddata och analyser. Samkörning sker också mot andra nationella kvalitetsregister, nationella vårddatabaser samt för vetenskaplig forskning. All samkörning måste godkännas via en ansökan i etikprövningsnämnden

 

Patientuppgifterna i kvalitetsregistren hanteras enligt GDPR och för vården gällande sekretessbestämmelserDet går inte att identifiera enskilda personer i analyserna och resultaten som redovisas. Det är frivilligt att delta, och du kan vända dig till din klinik om du inte vill vara med i registren.

Andra aktuella länkar